Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej mybags.pl (dalej jako: „Sklep”).
1.2 Właścicielem Sklepu jest dystrybutor i wyłączny przedstawiciel marki My Bag’s w Polsce – Mariola Stokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Stok” Przedsiębiorstwo Handlowe Mariola Stokowska z miejscem wykonywania działalności w Łodzi, ul. Odolanowska 16, 91-008 Łódź, NIP: 726-000-58-48, REGON: 470123158, adres poczty elektronicznej: sklep@mybags.pl, telefon/nr faksu: +48 504 182 253.
1.3 Podane przez Sprzedawcę ceny towarów są cenami brutto.
1.4 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
1.5 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Definicje
2.1 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
2.1.1 Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.2 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.1.3 Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.
2.1.4 Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca, który złożył zamówienie w celu zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku Konsumentów Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.1.5 Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.1.6 Regulamin – niniejszy Regulamin.
2.1.7 Sklep – strona internetowa w domenie mybags.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje Towary.
2.1.8 Sprzedawca – Mariola Stokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Stok” Przedsiębiorstwo Handlowe Mariola Stokowska z miejscem wykonywania działalności w Łodzi.
2.1.9 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2.1.10 Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży.
2.1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

3. Zamówienia
3.1 Sklep prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.2 Sprzedawca oferuje Towary do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy Towarów oraz cenę brutto w złotych polskich.
3.3 Sprzedawca zastrzega, że względem poszczególnych Towarów mogą być dostępne opcje wyboru dodatkowych cech ustalanych indywidualnie (np. kolor, rozmiar).
3.4 Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (Zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.5 Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
3.6 O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
3.7 Zamówienia można składać w następujący sposób:
3.7.1 za pośrednictwem Konta na stronie internetowej Sklepu,
3.7.2 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
3.7.3 e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3.8 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.
3.9 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail o której mowa w ustępie poprzedzającym.
3.10 Kupujący jest uprawniony do zrezygnowania z Zamówienia wyłącznie do czasu potwierdzenia wiadomością e-mail Zamówienia przez Sprzedawcę. Uprawnienie to nie uchybia prawu Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.11 W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem wiadomości e- mail, Kupujący najpóźniej po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zobowiązany jest do podania:
3.11.1 danych adresowych do wysyłki,
3.11.2 sposobu płatności,
3.11.3 sposobu dostawy,
3.11.4 telefonu kontaktowego,
3.11.5 informacji o wystawieniu faktury VAT lub rachunku,
3.11.6 w przypadku żądania wystawienia faktury VAT – danych do faktury.
3.12 W przypadku podania przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych, albo ich niepodania Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia bądź uzyskania. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów albo uzyskania danych Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

4. Sposoby płatności za zamówienia
4.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu zamówienia:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
4.1.2. Płatność elektroniczna PayU;
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy:
81 1600 1143 0003 0601 8912 7150 (BNP Paribas o/w Łodzi).
4.2. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za kupiony Towar przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.
4.3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznych PayU albo płatności przelewem Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
4.4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący w tytule przelewu podaje numer zamówienia oraz nazwisko/firmę Kupującego.
4.5. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany w terminie 30 dni na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy
5.1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę.
5.2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:
5.3.1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
5.3.2. odbiór osobisty.
5.4. Koszt dostawy za pomocą przesyłki pobraniowej, lub przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 15 zł i jest ponoszony przez Kupującego.
5.5. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy w Punkcie Sprzedaży przy ul. Drewnowskiej 120 w Łodzi, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.
5.6. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności, a w przypadku wybrania sposobu dostawy za pobraniem – od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5.7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłki były starannie i odpowiednio zabezpieczone.

6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa do odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
6.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
6.2.1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
6.2.1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
6.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Mariola Stokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Stok” Przedsiębiorstwo Handlowe Mariola Stokowska z miejscem wykonywania działalności w Łodzi, ul. Odolanowska 16, 91-008 Łódź, NIP: 726-000-58-48, REGON: 470123158, adres poczty elektronicznej: sklep@mybags.pl, telefon/nr faksu: +48 504 182 253) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy). Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania tą samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Kupującego.
6.4. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może wykorzystać wzór pisma, który otrzymuje w wersji papierowej wraz z zakupionym Towarem lub pobrać go ze strony internetowej Sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, potwierdzając realizację Zamówienia, oferta przestaje wiązać.
6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Mariola Stokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Stok” Przedsiębiorstwo Handlowe Mariola Stokowska z miejscem wykonywania działalności w Łodzi, ul. Odolanowska 16, 91-008 Łódź.
6.8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem pkt 6.12 poniżej.
6.10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6.11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6.12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj.:
6.13.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
6.13.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
6.13.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
6.13.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
6.13.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.13.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
6.13.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
6.13.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6.13.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.13.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6.13.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
6.13.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
6.13.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Reklamacja
7.1. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
7.3. Reklamacja może zostać złożona:
7.3.1. na piśmie na adres Mariola Stokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Stok” Przedsiębiorstwo Handlowe Mariola Stokowska, Punkt Sprzedaży, ul. Drewnowska 120, 91-008 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja”,
7.3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mybags.pl
7.4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może składać w dowolnej formie. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7.5. Kupujący ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres z pkt. 7.3 Sprzedawcy.
7.6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu wykazującego, że doszło do zakupu Towaru.
7.7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7.8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
7.9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7.10. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Gwarancja
8.1. Sprzedawca oświadcza, że niektóre Towary mogą być objęte gwarancją producenta.
8.2. Informacja o gwarancji i warunkach jej udzielenia jest zawarta w treści opisu danego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

9. Ochrona danych osobowych
9.1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem sklep@mybags.pl.

10. Prawa autorskie
10.1. Sprzedawca jest właścicielem zdjęć i opisów Towarów, lub ma prawo ich używania i wykorzystywania od partnerów handlowych.
10.2. Zabrania się kopiowania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania zdjęć i opisów wskazanych w ust. 10.1 bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

11. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
11.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają w szczególności na:
11.1.1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie,
11.1.2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
11.2. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
11.3. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
11.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi udostępnionej w Sklepie:
11.4.1. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu – z momentem wejścia na stronę internetową Sklepu,
11.4.2. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Kupującego w Sklepie,
11.4.3. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Kupującego – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
11.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
11.6. opuszczenia przez Klienta Sklepu, lub
11.7. dezaktywacji Konta, lub
11.8. rezygnacji z danej usługi.
11.9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie ma charakter bezterminowy. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu, wypowiadając ją.
11.10. Kupujący, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie, musi poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@mybags.pl, co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

12. Przerwy techniczne
12.1. Sprzedawca zastrzega, że w ramach funkcjonowania Sklepu mogą występować krótkotrwałe przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania Sklepu.
12.2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich trwania umieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

13. Pozasądowe rozpatrywanie sporów
13.1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823 z późn. zm.). Wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta.
13.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl
13.3. Kupujący będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Postanowienia końcowe
14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy
14.2.1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
14.2.2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
14.2.3. ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
14.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
14.3.1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
14.3.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
14.3.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
14.3.4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
14.3.5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
14.3.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
14.3.7. przeciwdziałanie nadużyciom;
14.3.8. poprawa obsługi Klientów;
14.3.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
14.4. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF).
14.5. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 6 powyżej.
14.6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
14.7. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.